Foreningsvedtægter

[Articles of Association – Danish only]

Vedtægter for Foreningen Carrot Aid, også kendt som Gulerod nu

§ 1 Navn

Foreningens navn er Carrot Aid på engelsk og Gulerod nu på dansk.

§ 2 Domicil

Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune, med adresse:

c/o Mette Wivel, Vilvordevej 8, 2920 Charlottenlund, Danmark.

Foreningens e-adresser er www.carrotaid.org og www.gulerod.nu

§ 3 Formål

Foreningens overordnede formål er at forhindre A-vitamin mangel hos børn og unge kvinder i Etiopien og resten af Afrika gennem støtte til kvinder, der etablerer køkkenhaver hvor de dyrker gulerødder.

§ 4 Medlemskab

Foreningen er åben for støttemedlemskab: årlig kontingent 100 kr. for personer der 1) er godkendte af et flertal af bestyrelsen, 2) som støtter foreningens formål, og 3) betaler kontingent. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af mindst 4 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for varetagelse af deres bestyrelseshverv.

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år som årets første bestyrelsesmøde. Første gang i februar 2010.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab.
4. Valg til bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

§ 6.1 Beslutninger

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør formanden forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6.2 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal være betalt senest den 31. december i det år som kontingentet dækker. Ved indmeldelse i foreningen i årets løb, dækker kontingentet til den kommende 31. december.
Kontingentet og regnskabsåret følger kalenderåret. Medlemskabet er personligt. (Ét medlem én stemme, ét firma én stemme).

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel som ordinær generalforsamling. Såfremt halvdelen af medlemmerne skriftligt anmoder herom, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 Myndighed

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed og kan træffe beslutninger i alle foreningens anliggender. Bestyrelsen er foreningens ledende organ.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af formanden, i samarbejde med øvrige bestyrelsesmedlemmer efter behov.
Formanden leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og bestyrelsens beslutninger.

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12 Ændringer af vedtægterne

Foreningens vedtægter kan ændres ved at 2/3 af bestyrelsen stemmer for ændringerne, samt ved almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 13 Beslutning om evt. opløsning af foreningen

En eventuel beslutning om foreningens opløsning skal træffes på en indkaldt bestyrelsesmøde og fremgå af dagsordenen. Mindst 2/3 af bestyrelsen skal stemme for opløsningen.

Ved beslutning om foreningens nedlæggelse skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med senest en måneds varsel før bestyrelsesmøde, hvor den endelige afstemning om evt. nedlæggelse bliver meddelt.

I tilfælde af opløsning overføres alle foreningens midler til Folkekirkens Nødhjælp, som støtter tilsvarende humanitært arbejde i Afrika.

Disse vedtægter er godkendt og træder i kraft efter stiftende generalforsamling afholdt d. 22. februar 2010.